085 130 5886

Persoonlijke contact

Algemene voorwaarden Versteeg AV Producties

Hoofdstuk 1: Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

 

Opdrachtnemer: partij die met opdrachtgever en/of koper een overeenkomst is aangegaan, degene die de diensten of producten levert welke in deze Versteeg AV Producties betreft.

Opdrachtgever: partij die met Versteeg AV Producties een overeenkomst is aangegaan of waarmee diensten zijn overeengekomen.

Overeenkomst: overeenkomst als ook in de vorm van abonnementen tussen opdrachtnemer Versteeg AV Producties en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Diensten: door opdrachtnemer te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen werkzaamheden met de Opdrachtgever.

Producten: door Versteeg AV Producties ter verkoop aangeboden producten.

Object: het pand/perceel/product(type) waarop de Diensten betrekking hebben.

Opdrachtgever eenmanszaak Versteeg AV Producties: Versteeg AV Producties welke als opdrachtgever functioneert bij een overeenkomst van onder aanneming.

Onderaannemer overeenkomst onder aanneming: partij welke door Versteeg AV Producties te werk is gesteld of zal worden gesteld.

Overeenkomst van onder aanneming: overeenkomst waarbij Versteeg AV Producties als opdrachtgever functioneert en een partij te werk stelt, welke voorwaarden hierop van toepassing zijn worden nadrukkelijk aangeduid in dit schrijven met overeenkomst van onder aanneming.  

Personeel: alle (hulp) personen alsmede onderaannemers van Versteeg AV Producties al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Partijen: Versteeg AV Producties en alle met haar handelende partijen waaronder ; opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, klanten/consumenten, kopers alsmede verkopers.

Partijen onder aanneming:  Versteeg AV Producties functionerend als opdrachtgever en een derde als opdrachtnemer.

 

Hoofdstuk 2: Algemeen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte, (koop)overeenkomst, aangeboden abonnementen en diensten tussen Versteeg AV Producties en haar personeel; opdrachtgevers; opdrachtnemers; consumenten(kopers) alsmede

onderaannemers en partijen welke handelen en/of verkopen aan/van Versteeg AV Producties, tenzij van deze voorwaarden door eerdergenoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst en/of abonnement(en) voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door Versteeg AV Producties zijn verricht.

1.2          Versteeg AV Producties is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Versteeg AV Producties die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Algemene Voorwaarden van Versteeg AV Producties als ook opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Versteeg AV Producties.

1.3         Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en abonnementen

2.1          Alle aanbiedingen alsook abonnementen en offertes van Versteeg AV Producties zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte hiervan een termijn voor aanvaarding is genoemd. Versteeg AV Producties is slechts aan de abonnementen/aanbiedingen/offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in het abonnement/aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door Versteeg AV Producties geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte alsook een op maat gemaakt abonnement 14 dagen na datum van de aanbieding hiervan.

2.2          In afwijking van het bepaalde in Burgerlijk Wetboek boek 6 art. 225 lid 2 is Versteeg AV Producties niet gebonden aan afwijkingen die zijn opgenomen in de aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Versteeg AV Producties.

2.3          Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten is Versteeg AV Producties niet verplicht om een gedeelte van de diensten uit te voeren voor de voor dat deel overeengekomen prijs, indien het andere gedeelte van de aanbieding/ offerte niet wordt toegekend.

2.4          Versteeg AV Producties is volledig vrij in het aannemen van opdrachten alsook het afsluiten van abonnementen of het uitvoeren van losse overeengekomen werkzaamheden.

2.5          Aanbiedingen/offertes/abonnementen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en/of werkzaamheden.

2.6          Versteeg AV Producties kan een aanbod op alle mogelijke wijze uitbrengen.

2.7          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen; reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven

 

 

 

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst en de abonnement(en)

3.1          De verbintenis die Versteeg AV Producties aangaat is een inspanningsverplichting waarbij Versteeg AV Producties de specifieke eisen van vakmanschap die daarbij horen in acht zal nemen, Versteeg AV Producties zal hierbij de van overheidswege gestelde voorschriften naleven. Alle eisen die door opdrachtgever aan de diensten worden gesteld, moeten schriftelijk met Versteeg AV Producties zijn overeengekomen indien deze buiten de afgesproken en overeengekomen afgesloten abonnementsvorm vallen.

3.2          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Versteeg AV Producties het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

3.3          Voor Versteeg AV Producties geleverde producten waarbij er sprake is van aflevering dient opdrachtgever een mankement direct na aanlevering van het product bij opdrachtgever schriftelijk te melden bij Versteeg AV Producties of in ieder geval binnen een redelijk termijn van kennisneming hiervan. Het redelijke termijn van drie dagen word hierbij gehanteerd door  Versteeg AV Producties. Garantie bij het product pakket Website Bouwen Basis geld slecht tot opdrachtgever het product ontvangt. De garantie voorwaarden zijn dan ook enkel van toepassing bij normaal gebruik, invloeden van buitenaf alsmede overmacht als in force majeure; of door derden veroorzaakte schade zo ook online zorgen voor uitsluiting van de garantie voorwaarden.

3.4         Versteeg AV Producties kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een mankement wat bij oplevering zichtbaar was of opdrachtgever kende of behoorde te kennen alsmede mankementen welke door gebruik en levensduur van het product/goed in alle redelijkheid niet aan Versteeg AV Producties toe te rekenen zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld een afwijkende formaat grootte en/of enige beschadiging(en) aan een door opdrachtnemer voor opdrachtgever gemaakt product zoals onder andere een foto op canvas afgedrukt.

3.5          Versteeg AV Producties heeft het recht om de overeenkomst niet uit te voeren indien het gebouw/object/product niet geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden of in zeer slechte staat verkeert.

3.6         Versteeg AV Producties is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren indien de werkzaamheden buiten de afgesloten en overeengekomen abonnementsvorm vallen.

3.7         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Versteeg AV Producties zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8         Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Versteeg AV Producties gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Versteeg AV Producties en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Versteeg AV Producties op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst en/of daaronder inbegrepen abonnement(en) op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Versteeg AV Producties een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3.9         Met betrekking tot het pakket Website Bouwen Basis is Versteeg AV Producties:

 • Niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten op het testdomein wel naar behoren functioneren, als deze gebreken worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Versteeg AV Producties de betreffende functionaliteit of plugin.
 • Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
 • Al het door Versteeg AV Producties vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Versteeg AV Producties niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 • Versteeg AV Producties is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 • Versteeg AV Producties is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Versteeg AV Producties zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

3.10       Met betrekking tot fotografische alsmede video reportage werkzaamheden gelden naast de elders in deze Algemene Voorwaarden neergeschreven voorwaarden onderstaande voorwaarden tenzij anders tussen partijen word overeengekomen:

 • Versteeg AV Producties zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin Versteeg AV Producties gebruikelijk werkt.
 • Versteeg AV Producties levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Versteeg AV Producties zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.
 • Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.
 • Alle foto’s worden in kleur geleverd tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen. Foto’s welke naar mening van fotograaf beter tot hun recht komen in zwart-wit, worden tevens in zwart-wit geleverd.
 • Foto’s worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen, zonder inmenging door opdrachtgever.
 • Opdrachtgever mag maximaal een keer kosteloos wijzigingen met betrekking tot het ontwerp/ de video reportage laten doorvoeren.
 • Versteeg AV Producties levert foto’s in hoge resolutie jpg. (in overleg kan ook andere resolutie of bestand formaat worden geleverd) Versteeg AV Producties levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.
 • Versteeg AV Producties levert het aantal foto’s zoals overeengekomen, waarbij Versteeg AV Producties zorgdraagt voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.
 • Foto’s alsmede video reportages worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd via mail.
 • Versteeg AV Producties houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

 

3.11       Met betrekking tot journalistieke werkzaamheden waaronder schrijfwerkzaamheden zoals nieuwsberichten gelden naast de elders in deze Algemene Voorwaarden neergeschreven voorwaarden onderstaande voorwaarden tenzij anders tussen partijen word overeengekomen:

 • Na aflevering van de werkzaamheden komt aan de opdrachtgever eenmalig het recht toe op een eenvoudige correctie van de werkzaamheden zonder dat de opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Indien de gewenste correctie niet als een eenvoudige correctie is aan te merken, stelt Versteeg AV Producties de opdrachtgever hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die de opdrachtgever verschuldigd is voor het corrigeren van de werkzaamheden.
 • Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op de werkzaamheden berusten uitsluitend bij Versteeg AV Producties totdat de minimale abonnement termijn van twaalf maanden is verlopen en is voldaan door opdrachtgever aan Versteeg AV Producties, ongeacht de correctie van de werkzaamheden op instructie van opdrachtgever.
 • Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken verwerft de opdrachtgever het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de werkzaamheden dat beperkt is tot de titel waarvoor de werkzaamheden zijn gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied tenzij anders tussen partijen word overeengekomen.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden of in (sub)licentie te geven.
 • Hergebruik, zowel collectief als specifiek, is zonder overleg met Versteeg AV Producties niet toegestaan.
 • Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Versteeg AV Producties ter zake waarvan de opdrachtgever schadeplichtig is.
 • De schadevergoeding die de Klant overeenkomstig het bepaalde in dit artikel verschuldigd is, omvat onder meer het door Versteeg AV Producties geleden inkomensverlies, de door Klant gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade en bedraagt minimaal 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding, onverminderd de overige rechten van Versteeg AV Producties, waaronder begrepen het recht van de Leverancier om vergoeding van de overige cq. werkelijke geleden schade te vorderen.
 • De opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van de werkzaamheden de naam van de Versteeg AV Producties r duidelijk te vermelden. Voor iedere inbreuk op de aan de Versteeg AV Producties toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de hoogste van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding waaronder de werkelijk geleden schade.

3.12       Bij alle door Versteeg AV Producties bovenstaande aangeboden pakketten geld dat de foto(s)/reportage(s) alsmede schrijfwerkzaamheden mogen worden opgespaard om op een moment elders in de abonnementsduur te gebruiken. Het gebruik van bovenstaande optie dient binnen een redelijk termijn tijdig door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden gemeld.

3.13       Opdrachtgever is verplicht om:

Vroegtijdig alle informatie en gegevens te verstrekken, waarvan hij weet dan wel behoort te weten dat zij voor Versteeg AV Producties van belang zijn te denken valt aan toegang tot en de adresgegevens van de overeengekomen afgesproken locaties voor een (fotografische) shoot of (video) reportage alsmede onder andere inloggegevens van digitale omgevingen welke van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, aan de hand waarvan Versteeg AV Producties zich een juist beeld kan vormen van de opdracht qua omvang en de behandeling der zaken alsmede de tijdsduur. Versteeg AV Producties is gerechtigd de juistheid van de verstrekte gegevens te onderzoeken.

 

Artikel 4; Arbeidsomstandigheden en middelen overeenkomst alsook aangeboden abonnement(en)

4.1          Opdrachtgever stelt Versteeg AV Producties in de gelegenheid om de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Versteeg AV Producties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Versteeg AV Producties worden verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Versteeg AV Producties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te beëindigen en/of de extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder kosten van het door Versteeg AV Producties zelf verkrijgen van die middelen, volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2         Versteeg AV Producties zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden in eerste instantie gebruikmaken van eigen werkgereedschap en materieel te denken valt aan computers alsook computersoftware en/of fototoestel(len) tenzij anders overeengekomen of uit de werkzaamheden klaarblijkelijk naar voren komt dat Versteeg AV Producties deze gereedschappen en/of materialen niet heeft en of (had kunnen) kan leveren. Indien door toedoen van opdrachtgever, Versteeg AV Producties hierdoor schade ondervind zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.                

4.3          Opdrachtgever zal indien er gebruikt dient te worden gemaakt van werktuigen, te denken valt aan bijvoorbeeld het gebruik van een voertuig; en gereedschappen zoals bijvoorbeeld een hoogwerker bij foto’s op locatie waarin of waarmee het Personeel van Versteeg AV Producties haar diensten verleent; op zodanige wijze onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Versteeg AV Producties en het personeel bij het verlenen van de diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal Versteeg AV Producties voorafgaand bij aanvang van de uit te voeren werkzaamheden tijdig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in of bij het object die als gevaarlijk voor Versteeg AV Producties en diens personeel kunnen worden beschouwd.               

4.4          Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor de materialen en objecten welke voor de uitvoering van dergelijk project of opdracht nodig zijn, als ook de plaats waar dienstbetrekking of opdracht wordt uitgevoerd opdrachtnemer en eventueel diens personeel zal zorgvuldig omgaan met de haar ter beschikking gestelde materialen en objecten zoals het in goed ondernemerschap betaamt.

4.5          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door Versteeg AV Producties aan opdrachtgever ter beschikking gestelde ‘apparatuur’ te denken valt aan o.a. software en/of digitale (hulp)programma’s.

4.6          De dienstverlening door Versteeg AV Producties is beperkt tot de diensten genoemd in de overeenkomst alsook de abonnementen en de – voor zover van toepassing – werkinstructies. In afwijking staat het Versteeg AV Producties vrij om werkzaamheden te staken bij omstandigheden welke een gevaar voor dienzelf of anderen oplevert, de werkzaamheden zullen door Versteeg AV Producties hervat worden bij een volgens de huidige norm veilige werkomgeving Versteeg AV Producties kan nimmer verplicht worden te werken op grote hoogte, werkzaamheden welke verband houden met het betreden van risicovolle ruimtes kunnen door Versteeg AV Producties ten alle tijden worden geweigerd.

4.7          Versteeg AV Producties is bevoegd om werkzaamheden ten alle tijden te onderbreken c.q. uit te stellen, indien o.a. (een van de) volgende onvoorziene omstandigheden zich voordoen, ziekte, en familieomstandigheden. Versteeg AV Producties is daarin uitgesloten in elke vorm van aard de daaruit voorvloeiende stagneringskosten te moeten voldoen.

 

Artikel 5; Levering en leveringstermijnen overeenkomst en abonnement(en)

5.1          Extra te maken kosten in verband met de door de opdrachtgever gewenste spoedleveringen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Het niet leveren door Versteeg AV Producties binnen een door haar opgegeven termijn leidt niet tot verzuim van Versteeg AV Producties. Verzuim van Versteeg AV Producties ontstaat alleen indien een levering door Versteeg AV Producties achterwege blijft nadat haar daartoe door opdrachtgever in een schriftelijke sommatie bij aangetekend schrijven een redelijke termijn tot nakoming is gesteld.

5.2         Geringe overschrijding van de leveringstermijn, dan wel een overschrijding van de leveringstermijn, die niet aan Versteeg AV Producties kan worden toegerekend, zal geen aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt hierbij bedoeld de termijn vanaf het moment van aanvraag van de dienst tot het moment van aanvang van uitvoering van de diensten en ter beschikkingstelling van het eindproduct door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

 

Artikel 6;  Retentierecht, verrekening en eigendomsvoorbehoud

6.1          Onverminderd het wettelijke retentierecht heeft Versteeg AV Producties het recht enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, dit ter volledige voldoening van al hetgeen Versteeg AV Producties, uit welke hoofde dan ook, van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Versteeg AV Producties ook, ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt, dan wel indien een bodembeslag door de Belastingdienst wordt gelegd. Het is Versteeg AV Producties alsmede toegestaan eventuele verrekeningen te maken met openstaande facturen van opdrachtgever, dit ter volledige voldoening van al hetgeen Versteeg AV Producties, uit welke hoofde dan ook, van opdrachtgever heeft te vorderen. Bij niet nakoming van de maandelijks abonnementskosten staat het opdrachtnemer vrij om bij een maand niet nakoming na het versturen van een herinnering hiervan aan opdrachtgever,  de volledige openstaande gelden van de resterende maanden te vorderen bij opdrachtgever.

6.2          De door Versteeg AV Producties geleverde producten blijven eigendom van Versteeg AV Producties totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Versteeg AV Producties heeft voldaan.

6.3          Door Versteeg AV Producties geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever worden doorverkocht te denken valt aan dergelijke door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever gemaakte fotografie en/of reportage werken. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

6.4          Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Versteeg AV Producties niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Versteeg AV Producties gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de verkoopwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken per dag of gedeelte daarvan dat de opdrachtgever hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van Versteeg AV Producties op volledige schadevergoeding.          

6.5          De opdrachtgever is verplicht om op eerste daartoe strekkend verzoek van Versteeg AV Producties zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen door middel van een door een in Nederland gevestigde bank uitgegeven bankgarantie of door middel van een daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

 

Artikel 7; Tarieven overeenkomst en abonnement(en)  

7.1          Opdrachtgever dient het overeengekomen tarief voor de overeengekomen diensten volledig en conform de in het contract/abonnement afgesproken betalingstermijn te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

7.2          De door Versteeg AV Producties gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.3          Indien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden door onder meer wijzigingen in de lonen, CAO en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoeding, aanpassingen in de BTW-regeling en stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten voor onder andere de aanschaf en het onderhoud van apparatuur/werkgereedschap, mag Versteeg AV Producties de met opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds verhogen, dit in redelijkheid en met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Versteeg AV Producties mag een prijsindexering hanteren waarbij de prijs op basis van redelijkheid en billijkheid kan worden aangepast.

 

Artikel 8: Facturering, betaling, termijnen, urenverantwoording overeenkomst/abonnement

8.1          Opdrachtgever betaalt de abonnementskosten telkens alvorens het ingaan van de desbetreffende gebruiksmaand of in zijn geheel voorafgaand aan de gebruiksperiode van twaalf maanden, facturen voor andere werkzaamheden welke buiten het abonnement worden verricht dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Versteeg AV Producties aan te geven manier te worden voldaan, tenzij eerdergenoemde partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien binnen de vermelde termijn niet is betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient verder alle redelijke kosten die Versteeg AV Producties maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder te vergoeden. Versteeg AV Producties zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening brengen, tenzij de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn.

8.2          Indien opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, dan ontslaat dat opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een (on)deugdelijke betwisting is geen reden tot gehele of gedeeltelijke weigering van opdrachtgever om de facturen van Versteeg AV Producties te voldoen.

8.3          Als opdrachtgever een factuur van Versteeg AV Producties niet binnen de contractueel overeengekomen betalingstermijn betaald, heeft Versteeg AV Producties het recht haar werkzaamheden per direct op te schorten of te beëindigen. Als na sommatie, om binnen een redelijke termijn de factuur alsnog te betalen, deze binnen afloop van de termijn niet is ontvangen, kan Versteeg AV Producties met behoud van alle rechten, tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst overgaan. Indien er sprake is van opschorting zullen de werkzaamheden worden hervat zodra opdrachtgever volledig aan de verplichtingen heeft voldaan, tenzij opdrachtnemer ervoor kiest om de overeenkomst/abonnement(en) stop te zetten.

8.4          Als facturen van Versteeg AV Producties herhaaldelijk te laat zijn betaald heeft Versteeg AV Producties het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

8.5          Betalingen van de opdrachtgever worden in eerste plaats gebruikt ter vergoeding van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats voor opeisbare facturen die het langst open staan, ook als opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

8.6         Indien opdrachtgever tegen een factuur niet binnen 1 week na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt of betwist bij Versteeg AV Producties, wordt opdrachtgever geacht met de betreffende factuur akkoord te zijn gaan.

8.7          Indien de opdrachtgever de opdracht en of akkoord op het abonnement welke al bevestigd is aan Versteeg AV Producties terug trekt of de losse opdracht gaat niet door, is de opdrachtgever derhalve 10% van het factuurbedrag verschuldigd. Indien binnen 48 uur voor aanvang werkzaamheden een losse opdracht wordt geannuleerd is Versteeg AV Producties gerechtigd 25% van het factuurbedrag te factureren. Indien opdrachtgever binnen 24 uur voor werkzaamheden de opdracht annuleert, is Versteeg AV Producties gerechtigd 50% van het factuurbedrag te factureren.

               

Artikel 9; Wettelijke sociale lasten overeenkomst alsmede abonnement

9.1          Versteeg AV Producties garandeert betaling en correcte afdracht van alle wettelijke sociale lasten. Versteeg AV Producties maakt geen gebruik van een zogenaamde G-rekening of depot-stelsel.

 

Artikel 10; Duur en omvang van de overeenkomst alsmede abonnement

10.1       Een overeenkomst/abonnement acht te zijn aangegaan voor het termijn neergelegd in de opdracht van overeenkomst/abonnement, na afloop van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst geacht te zijn afgelopen tenzij deze tussentijds door opdrachtgever of Versteeg AV Producties bij aangetekende brief is opgezegd. voor abonnementen geld het uitgangstermijn van twaalf maanden met telkens bij geen of niet tijdige opzegging een verlenging van eenzelfde termijn. Opdrachtgever kan een overeenkomst voor een losse opdracht ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand het staat Versteeg AV Producties vrij een eventuele schadevergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever uit hoofde van inkomstenderving en/of indien Versteeg AV Producties door de tussentijdse opzegging enige andere schade en/of nadeel hieraan heeft ondervonden.

10.2       Na het verstrijken van de einddatum van de door opdrachtgever gevraagde diensten aan Versteeg AV Producties gaan deze ongewijzigd voort volgens dezelfde algemene voorwaarden en condities welke overeen zijn gekomen in de opdracht/overeenkomst/ abonnement met Versteeg AV Producties.

10.3       Onder meer of minder werk word verstaan al datgene welke partijen schriftelijk zijn overeengekomen in afwijking van de opdrachtbevestiging/offertewerk.  Dientengevolge zal er door Versteeg AV Producties een verrekening van meer of minder werk plaatsvinden bij de oplevering van het geleverde offertewerk.

 

Artikel 11; Ontbinding overeenkomst en/of abonnement

11.1       Partijen kunnen de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

11.2       Versteeg AV Producties kan ten allen tijde, met in acht neming van een opzegtermijn van 14 dagen, de overeenkomst zonder opgave van reden en zonder dat dit enige schadevergoedingsplicht voor Versteeg AV Producties met zich brengt, door schriftelijk schrijven de overeenkomst ontbinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11.3       Voorts is Versteeg AV Producties bevoegd de overeenkomst direct te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Versteeg AV Producties kan worden gevergd.

11.4       Indien de overeenkomst en of een abonnement wordt ontbonden zijn de vorderingen van Versteeg AV Producties op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Versteeg AV Producties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.5       Indien Versteeg AV Producties tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.6       Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Versteeg AV Producties gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

11.7       Indien de opdrachtgever een geplaatste order/opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11.8       Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van het abonnement of de overeenkomst/ losse opdracht, het geheel van de contractueel overeengekomen diensten niet eenzijdig, ineens of cumulatief, substantieel, (>10%) wijzigen zonder voorafgaand overleg en schriftelijke overeenstemming met Versteeg AV Producties omtrent de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

Artikel 12; Overmacht overeenkomst en verplichtingen uit abonnement(en)

12.1       Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden die niet aan Versteeg AV Producties kunnen worden toegerekend, voorzien of onvoorzien, waardoor Versteeg AV Producties niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen elektriciteit storingen, software fouten etc. voor zover Versteeg AV Producties daardoor in haar dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Versteeg AV Producties aan hun verplichtingen maar ook extreme weer- en verkeersomstandigheden, een epidemie en pandemie.

12.2       In geval van overmacht mag Versteeg AV Producties zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden opschorten of de overeenkomst per direct ontbinden, zonder dat er voor Versteeg AV Producties een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Versteeg AV Producties mag zich op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Versteeg AV Producties haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3       Als Versteeg AV Producties bij het begin van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk factureren en voldoet opdrachtgever deze factuur alsof het een afzonderlijk contract betreft.

 

Artikel 13; Intellectueel-, informatie- en data eigendom overeenkomst/abonnement alsmede overeenkomst van onder aanneming

13.1       De intellectuele eigendomsrechten op de door Versteeg AV Producties verstrekte bescheiden, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, handboeken, handleidingen, software en door haar geleverde programmatuur blijven eigendom van Versteeg AV Producties tenzij anders tussen partijen word overeengekomen. Bovengenoemde zaken zijn uitsluitend beschikbaar gesteld om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Versteeg AV Producties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Uitgezonderd zijn de producten van geest waaronder fotografische ontwerpen alsmede reportages en schrijven welke in opdracht van opdrachtgever zijn vervaardigd en welke door voldoening van de abonnementskosten na een termijn van minimaal twaalf maanden eigendom worden van opdrachtgever.

13.2       Alle door of bij Versteeg AV Producties gegenereerde, geregistreerde, ontvangen en opgeslagen informatie, gegevens en data behoren toe aan Versteeg AV Producties. Versteeg AV Producties kan hier binnen de geldende wet- en regelgeving vrijelijk over beschikken.

 

Artikel 14; Klachten overeenkomst/ abonnement(en) alsmede losse opdrachten

14.1       Versteeg AV Producties staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde dienstverlening, overeenkomstig het aanbod.

14.2       Bij klachten omtrent de dienstverlening dient door de opdrachtgever bij Versteeg AV Producties bij of dadelijk na de oplevering van de werkzaamheden gereclameerd te worden. Indien niet binnen deze termijn gereclameerd wordt vervalt het recht op ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, vervalt het recht op herstel en/of vervanging en is de opdrachtgever gehouden aan betaling van de factuur. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Versteeg AV Producties in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Versteeg AV Producties in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

14.3       De opdrachtgever is gehouden het aangeleverde werk te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien voorgaande afwijkt dient opdrachtgever dit binnen het redelijke termijn van drie dagen aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

14.4       Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige dienstverleningen indien de dienstverleningen voldoen aan de kwaliteit overeenkomstig het aanbod.

14.5       Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Versteeg AV Producties daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

14.6       Versteeg AV Producties is bij een geschil over de kwaliteit gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het recht tot vergoeding van de onderzoekskosten zoals eerder hierboven omschreven.

14.7       Opdrachtgever zal een klacht binnen drie dagen na ontdekking van een gebrek, schriftelijk, gespecificeerd melden bij Versteeg AV Producties. Indien Versteeg AV Producties de klacht gegrond acht zal zij het gebrek herstellen. Als herstel niet mogelijk is zal Versteeg AV Producties in overleg met Opdrachtgever tot een adequate oplossing proberen te komen zie alsmede artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden voor uitvoering van de overeenkomst.

14.8       Klachten met betrekking tot een deel van de uitvoering van de overeenkomst/ abonnement en of losse opdracht zijn geen reden tot afkeuring van de gehele uitvoering van de overeenkomst.

14.9       Opdrachtgever verleent alle medewerking aan Versteeg AV Producties tot afwikkeling van de klacht.

 

Artikel 15; Geheimhouding overeenkomst/abonnement(en)/losse opdrachten alsmede overeenkomst van onder aanneming

15.1       Partijen (Versteeg AV Producties en wederpartij) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het tussen de partijen aangaan van de overeenkomst, de abonnementen en/of losse opdracht(en) geldt in ieder geval als vertrouwelijk. Hierover wordt, zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, op geen enkele wijze, waaronder ook niet via social media, gecommuniceerd.

 

Artikel 16; Personeel Eisen overeenkomst/abonnement(en)/losse opdracht(en)

16.1       Versteeg AV Producties selecteert het personeel voor de uitvoering van de overeenkomst aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte inlichtingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen in de overeenkomst en de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Binnen deze kaders is de personeelskeuze voor Versteeg AV Producties geheel vrij.

 

Artikel 17; Overname personeel overeenkomst / losse opdracht(en) en werkzaamheden voortvloeiend uit abonnementsvorm

17.1       Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer Versteeg AV Producties) en twaalf maanden na afloop daarvan geen personeel alsmede onderaannemers van Versteeg AV Producties in dienst nemen en/of door personeel en onderaannemers van Versteeg AV Producties werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Versteeg AV Producties op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 18; Aansprakelijkheid Beperkingen overeenkomst

18.1       Versteeg AV Producties is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van Versteeg AV Producties bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voorvloeiend uit losse opdrachten/ abonnementen.

18.2       Versteeg AV Producties kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inbedrijfstelling en/of fouten in welke vorm dan ook welke betrekking hebben op en/of ontstaan tijdens of na de installatie van digitale data/software of voortvloeien na inbedrijfstelling van de aan te leveren producten zoals bijvoorbeeld het online plaatsen op overeengekomen digitale platvormen van fotografische producten/ reportages en/of schrijven welke is geproduceerd door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eindcontrole van programmeringen en alle onderdelen welke deel uitmaken van de plaatsing van producten. Opdrachtnemer is uitgesloten van verantwoording en/of eventuele onjuistheden hiervan en verwijst naar de bepalingen in deze algemene voorwaarden welke alsmede onderdeel zijn van de overeenkomst van opdracht alsmede de abonnementen.

18.3       Versteeg AV Producties is niet aansprakelijk voor: – bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst; – schade die het directe of indirecte gevolg is van daden van terrorisme of kwaadwillige digitale activiteiten waaronder het hacken en misbruiken van digitale apparaten of van overheidsmaatregelen die met de dreiging of de gevolgen van zulk soortgelijke daden verband houden; – schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming Burgerlijk Wetboek 6 artikel 198 – 202 zijn onverkort van toepassing; – de gevolgen van de onjuistheid van handelen of nalaten van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen alsmede door Versteeg AV Producties ingehuurde personen, die door of vanwege opdrachtgever tewerk zijn gesteld; – voor onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door Versteeg AV Producties opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken; – schade welke door personeel van Versteeg AV Producties is veroorzaakt terwijl zij onder leiding en/of toezicht van opdrachtgever stonden waarmee Versteeg AV Producties feitelijk geen zeggenschap meer had over de gedragingen van dat ‘personeel’.

18.4       De aansprakelijkheid van Versteeg AV Producties is in alle gevallen beperkt tot maximaal de totaal met de overeenkomst gepaard gaande (opdracht)som van € 5.000,00  per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

18.5       Opdrachtgever vrijwaart Versteeg AV Producties van aanspraken van derden inzake het verlies van of schade aan objecten, zaken of personen.

18.6       Opdrachtgever vrijwaart Versteeg AV Producties tegen alle vorderingen uit productaansprakelijkheid en vorderingen welke voortvloeien uit de oneigenlijke inzet van medewerkers door opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende schade.

18.7       Risico overgang: Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken/producten in de overeenkomst/ losse opdracht(en) alsmede abonnementen met opdrachtgever zijn vastgelegd en aangegaan; de zaken/producten behoeven hierbij (nog) niet in de macht van de opdrachtgever te zijn gebracht.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

19.1       Indien Versteeg AV Producties aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

19.2       Versteeg AV Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Versteeg AV Producties is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens te denken valt aan een verkeerd woordgebruik in een door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever opgesteld schrijven.  

19.3       Indien Versteeg AV Producties aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Versteeg AV Producties beperkt tot € 5.000,00

19.4       De aansprakelijkheid van Versteeg AV Producties is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

19.5       Herstel van beschadigingen in welke vorm dan ook vindt eerst plaats, nadat tussen de wederpartij en Versteeg AV Producties overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade en nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

19.6       Versteeg AV Producties is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

19.7       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Versteeg AV Producties aan de overeenkomst/ losse opdracht en/of abonnement te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Versteeg AV Producties toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

19.8       Versteeg AV Producties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.9       Versteeg AV Producties is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van derden buiten de overeenkomst.

19.10     Versteeg AV Producties is nimmer aansprakelijk voor kwaliteitsverschil door gebruik van afwijkende materialen op verzoek van de wederpartij.

19.11     De wederpartij is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Versteeg AV Producties indien door toedoen of nalaten van de wederpartij de overeenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt het bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs, alsmede overige gevolgschade.

19.12     Schade dient bij of dadelijk na de oplevering van de werkzaamheden aan Versteeg AV Producties worden gemeld, bij gebreke waarvan Versteeg AV Producties wordt geacht de opdracht zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen na de oplevering van de werkzaamheden en/of aanlevering van de producten aan Versteeg AV Producties te worden gemeld, bij gebreke waarvan Versteeg AV Producties wordt geacht de opdracht zonder niet-direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

 

Artikel 20; Procuratie overeenkomst

20.1       Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel en/of personeel van de onderaannemer en/of ander personeel van opdrachtgever Versteeg AV Producties niet.

 

Artikel 21; Werktijden overeenkomst

21.1       Indien in het kader van Risicomanagement is opdrachtgever voor de duur van het project/de overeenkomst van losse opdracht en/of de abonnementsduur gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum deze eindigt, Versteeg AV Producties onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde het van deze werkzaamheden, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onverminderd de elders in deze voorwaarden benoemde bepalingen.

21.2       Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht, gelden de met opdrachtgever overeengekomen toeslagen welke alsmede zijn vermeld in de Overeenkomst van Opdracht te denken valt hierbij aan overnachtingen en/of werkzaamheden verricht in het weekend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst/ het abonnement en/of de losse opdracht.

 

Artikel 22; Bevoegdheid en toepasselijk recht

22.1       Geschillen over de overeenkomst/opdracht(en)/abonnementen en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. Op elke overeenkomst tussen Versteeg AV Producties en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 23; Identiteit van Opdrachtnemer

23.1       Versteeg AV Producties alsmede handelend onder de naam Jurgen Versteeg hierna te noemen eenmanszaak Versteeg AV Producties is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 68752911 met btw nummer NL002422774B28 . Verder is Versteeg AV Producties gevestigd te Wijk en Aalburg (4261BP) gelegen aan de Polstraat 39 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J.G. Versteeg.

23.2       Versteeg AV Producties is per e-mail te bereiken via info@versteegavproducties.nl.

We nemen graag contact op ter kennismaking

Laat hieronder uw contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.